סגן יאיר נבנצאל ז"ל

דבר המערכת
ציפיית הישועה, אשר קרני אורה החלו לזרוח בארץ קודשנו, נוסכת בנו עוז ותעצומות, להתנשא מעל קצף הסערות והמשברים, אשר אנו עוברים חדשים לבקרים. אל מול הקשיים והנסיונות, אל מול האכזבות והכשלונות, עומדת איתן תקוות הגאולה השלמה, וממנה אנו שואבים כוח ואמונה בכל מפעל היבנותו מחדש בארצנו הקדושה.

ירושלים עיר מלוכה ובית המקדש אורו של עולם, הם הינם לב העם, ומהם מפכים קרני אור התקווה לעוז ושלום, לגאולה ואורה ובשורת עולם. 'הנצח זו ירושלים וההוד זה בית המקדש' (ברכות נח, א).

על כן, בעיצומה של תקופה גדולה אך בשעות של בין השמשות, עת ישנם גמגומים ודעות נחלשות, יפה היא הארת בית קודשנו, שתקנה לה אחיזה של קבע בתודעתנו הפרטית והציבורית, וממנה ניקח עוז ותעצומות לפעול עם אל עד בוא לציון גואל.

פנים רבות לשבח יש לעיסוק בענייני הקודש והמקדש. מלבד היות סדר קדשים כמת מצווה, אשר העוסק בו מקבל שכר כולם (ספר חסידים), עוד נחשב לימוד הלכות קרבנות כהקרבתם (מנחום קי, א). לימוד הלכות עבודה הריהו כהכנה לבניין בית הבחירה, גם יש בו קיום הציפייה לישועה, והוא בעצמו מזרז הגאולה (החפץ חיים זצ"ל).

כשני יובלות עברו מאז חזה חסיד שבכהונה, החפץ חיים זצ"ל, בפעמי גאולת הארץ, ועורר לבני התורה די בכל אתר ואתר לעסוק בעיון בענייני המקדש, ולהכין עצמנו לגאולה הממשמשת ובאה. והנה התרחב ברוך ה' מעגל הלומדים בכלל ובאלו הסדרים בפרט, ואף קמו לתפארה בתי אולפנא המייחדים בהם לימודם.

אסופת מאמרים פרי הגיונם של תלמידי חכמים חשובים, ביניהם מגדולי דורנו, מעטרים ספר זה היוצא בס"ד מתחת ידינו, ומאירים סוגיות רבות בענייני מקדש וקודשיו באור חדש.

מקום מרכזי בספר תופס העיסוק בכלי המקדש ועבודתו. מרכזיותו של מקום המזבח מחד וקדושת ארון הברית מאידך, עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, והעליה לרגל במועדים, בגדי הכהונה וכלי הנגינה, המים במקדש, קטורת הסמים ועוד.

לא רק במקדש וכליו עסקינן, אלא אף בתקופת התגבשותו ושלבי המעבר שמן המשכן למקדש. מן העקידה ועד לבחירת המקום, מה בין בית המקדש לבית הבחירה, עלי ובניו ולקחי תקופתם ועוד.

ואם בציפיית הישועה עינינו, לא נפסח על קדושת המקום בזמן הזה, נעסוק בהרחבה בשאלת הכניסה להר הבית בימינו, בכיוון התפילה, בהעמדת משמרות למקום בית קודשנו, ובבית מקדש העתיד אשר ירד בנוי באש במהרה בימינו.ספר זה, פרי רעיונם של בני שיעור ה' בישיבת הגולן תשס"ב, מוקדש לעילוי נשמתם של שניים מבני החבורה. שני בני עליה, חברים בלב ובנפש, אשר נלקחו מאיתנו בזה אחר זה - אריאל ז"ל ויאיר הי"ד.

המומים וכואבים ביקשנו להם מצבת זיכרון ראויה. לאחר חודשים רבים של עבודה וטורח רב, החל מגיבוש הנושא ועד לאיסוף המאמרים הגהתם והתקנתם, תוך המשך שקידת התורה ועמלה, והנה בס"ד הרעיון הטהור וההשקעה הרבה נושאים פרי.

יהי רצון שיהא ספר זה נר זיכרון לנשמתם הזכה. "ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם". תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

שלמי תודה לכל כותבי המאמרים, אשר נדבה רוחם אותם, ונרתמו לעבודת הקודש בחפץ לב. ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה.

תבוא על הברכה ישיבת הגולן, העומד בראשה הרב אמנון שוגרמן שליט"א ומנהלה צחי וייס, אשר קיבלו בשמחה נטל הוצאות הספר לאור. נודה כמו כן לכל אשר תרמו מהונם וסייעו להוציא הספר לאור. תודה מרובה גם לצמד המזכירות המסורות, מירה רטנר ולאה נעמן, על הארת הפנים והנכונות לעזור בכל זמן.

יבואו על הטוב כל העוזרים והמסייעים, אשר נרתמו לעבודת הקודש, והשקיעו שעות רבות מזמנם בהתקנת המאמרים, ורבים הם. נציין בתוכם את שלמה אזולאי, יאיר אלטברג, ברק אפשטיין, שי ביטון, חיים גלבר, עמיאל וסל, יניב יצחקי, יניב כהן, אמיר לוי, יהונתן נוימן, חגי פורגס, אילן פינטו, צבי פרוביזור ומתי שובל.

יהי רצון שיתקבל ספר זה בשמחה אצל כל שוחרי התורה, ונזכה במהרה כי בניין אריאל יאיר, ונכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל גויים, מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.בציפיית הישועה

הרב נתנאל אריה

ובני שיעור ה' תשס"ב

ישיבת הגולן